Algemene voorwaarden

1. Food Atelier: Food Atelier BV, met maatschappelijke zetel te Zwaluwbeekstraat 15 – B-9150 Kruibeke, en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0451.811.350.

De Klant/Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst of overeenkomst sluit met Food Atelier.

2. Huidige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten door en rechtsverhoudingen met Food Atelier. Door zijn bestelling of door het sluiten van een overeenkomst, erkent de Klant/Koper kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. In geval van andersluidende schriftelijke overeenkomsten zal alleen voor de andersluidende bepalingen worden afgeweken van huidige algemene voorwaarden. De punten niet vervat in de schriftelijke overeenkomsten worden geregeld door huidige algemene voorwaarden.

3. Onze offertes zijn niet bindend voor Food Atelier, tenzij anders vermeld.

4. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen aanwijzend. Het overschrijden van de leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding hoe ook genaamd.

5. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, gebeurt de levering van de goederen “af fabriek” (EXW). De goederen worden vervoerd op risico van de Klant/Koper. Alle transportkosten zijn ten laste van de Klant/Koper. Indien de goederen niet tijdig zijn afgehaald door de Klant/Koper, kan een vergoeding van 15 euro per dag (stockeringskost) geëist worden, zonder dat Food Atelier enige verantwoordelijkheid voor bewaring aanvaardt.

6. De aansprakelijkheid van Atelier is beperkt tot de gebreken die bestaan op het ogenblik van de levering van de goederen. Alle goederen dienen bij de levering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de Klant/Koper, gezien het bederfbare waar betreft. Alle klachten dienen uiterlijk binnen de 24 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk te gebeuren op straffe van verval. Het melden van een klacht geeft de Klant/Koper niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk. Food Atelier behoudt zich het recht voor de rechtmatig geweigerde koopwaar te vervangen zonder verdere vergoeding. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Food Atelier beperkt tot maximaal de kostprijs van de geleverde goederen. Geen andere (gevolg)schade komt in aanmerking voor vergoeding. Zonder schriftelijke toestemming van Food Atelier mogen de gekochte goederen niet worden teruggezonden. Toestemming tot terugzending geldt geenszins als erkenning van gebreken.

7. Alle betalingen geschieden op de maatschappelijke zetel van Food Atelier. Alle betalingen gebeuren contant of per overschrijving, netto en zonder enige aftrek, tenzij anders overeengekomen. Een factuur of een overeenkomst kunnen langere betalingstermijnen voorzien.

8. Elke vertraging in de betaling geeft voor de Klant/Koper van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, aanleiding tot een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002, alsook een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR. In deze schadevergoeding zijn de gerechtskosten en de verwijlintresten niet inbegrepen. Ingeval van laattijdige betaling is Food Atelier gerechtigd al haar verbintenissen t.a.v. de Klant op te schorten, dan wel de koop als ontbonden te zien.

9. De geleverde goederen of materialen blijven uitsluitende eigendom van Food Atelier zolang deze niet volledig betaald werden, met inbegrip van betaling van de overeengekomen prijs, kosten, fiscale lasten en interesten en eventuele schadevergoedingen. De Klant/Koper is derhalve slechts de houder van geleverde goederen of materialen tot op de dag van volledige betaling. Het eigendomsvoorbehoud is algemeen en geldt eveneens wanneer de goederen of materialen waarop het voorbehoud betrekking heeft, verwerkt, vermengd of geïncorporeerd zijn geworden en zelfs wanneer ze doorverkocht werden. Bij niet-tijdige betaling kunnen deze goederen of materialen teruggevorderd worden. De eventuele kosten voor demontage, terugname, herverpakking, en ophaling ervan zijn ten laste van de Klant/Koper. Food Atelier behoudt zich het recht voor om haar eigendomsvoorbehoud te laten registreren in het pandregister, hetgeen ze in geval van incorporatie van de geleverde goederen sowieso zal doen.

10. Het uitgeven van een handelseffect of elke andere regeling van betaling zal geen wijziging kunnen brengen aan onderhavige verkoopsvoorwaarden noch een novatie kunnen inhouden.

11. Alleen het Belgische recht is toepasselijk op al onze verkopen, ook met het buitenland, en wat ook de inkoopvoorwaarden zijn van de buitenlandse klant. In geval van betwisting is alleen de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen.